Pravidla věrnostního programu

Obsah pravidel:

I. Úvod
II. Členství v programu
III. Získávání bodů
IV. Čerpání výhod
V. Závěrečná ustanovení

I. Úvod

Program „ ABO Bonus „ (dále jen „ Program „) je věrnostní program nabízený za účelem poskytování speciálních výhod předplatitelům periodického tisku, který vydává společnost VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., se sídlem společnosti: České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II 8/5, IČ: 618 60 981 (dále jen „ VLP „)
Program umožňuje svým členům získávat stanoveným způsobem a za stanovených podmínek poukázky, za něž lze stanoveným podmínek využívat (čerpat) poukázky (čerpat zboží a služby) podle aktuální nabídky.

II. Členství v programu

Členství v Programu vzniká na základě provedené registrace za splnění podmínek uvedených v těchto Pravidlech. Členství v programu je zcela dobrovolné a bezplatné.
Členem Programu se může stát osoba splňující všechny následující podmínky:
je předplatitelem jakéhokoliv regionálního Deníku vydávaného VLP;
je předplatitelem alespoň jednoho celotýdenního, všedního titulu, tří libovolných dnů v týdnu nebo tří samostatných titulů jednodenních;
má řádně uhrazeno předplatné pro příslušné období;
nárok není omezen typem nebo periodou platby;
splňuje případné další podmínky dle těchto Pravidel.
Osoba splňující podmínky pro členství, která si přeje stát se členem Programu a využívat výhod Programu , požádá o členství v Programu registrací na www.mojepredplatne.cz. Adresy poboček VLP jsou uvedeny na internetových stránkách Programu www.mojepredplatne.cz . Svou registrací stvrzuje skutečnost, že byla seznámena s těmito Pravidly, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.
Při splnění podmínek pro vznik členství v Programu se automaticky zašlou zájemci přihlašovací údaje elektronickou poštou do pěti pracovních dnů.
Členství v Programu je automaticky ukončeno ke dni, ke kterému člen přestal být předplatitelem některého z regionálních Deníků VLP, popřípadě přestal splňovat podmínky pro členství v Programu.
Členství v Programu je automaticky přerušeno, pokud člen přestal splňovat podmínku dle čl. II. Odst. 2 písm. C) těchto Pravidel, tj. je v prodlení s úhradou stanoveného předplatného. Po přerušení členství nemá člen práva ani povinnosti člena Programu, není oprávněn čerpat jakékoliv výhody ani používat jakýchkoliv jiných oprávnění či výhod vyplývajících ze členství v Programu.
Pokud člen uhradí předplatné nejpozději do 12 měsíců od přerušení členství, členství v Programu se mu opětovně automaticky obnovuje, přičemž počet jeho bodů zůstává zachován. Nedojde-li k obnovení členství nejpozději do 12 měsíců po jeho přerušení, členství Programu členovi automaticky zaniká se všemi důsledky a nemůže již být obnoveno se zachováním počtu bodů.
Člen může rovněž požádat o ukončení členství v Programu písemným nebo elektronickým oznámením VLP doručeným na adresu pobočky, kde bylo předplatné sjednáno. Oznámení musí obsahovat jeho registrační číslo, jméno, příjmení a adresu. V takovém případě zaniká členství člena v Programu ke dni doručení takového oznámení VLP.
Ke dni zániku členství v Programu zanikají vůči VLP veškeré nárok a oprávnění vyplývající z členství v Programu. Člen nemá nárok na jakoukoliv náhradu za nevyčerpané body.
Členové nejsou povinni využívat výhod vyplývajících ze svého členství v Programu.

III. Získávání bodů

Každý předplatitel má vedeno pro účely Programu bodové konto, které je vázáno na platby předplatné. S každou platbou, která je připsána v době splatnosti předpisu ve lhůtě 14 dnů po splatnosti, se připisuje na bodové konto příslušný počet bodů.
Počet připsaných bodů se vypočítá následovně:
celotýdenní odběr (6 dnů) = 12 bodů/měsíc
všední odběr (5 dnů) = 10 bodů/měsíc
jednodenní odběr (1 den) = 2 body/měsíc
Převod bodů na jiného je možný jen v případě úmrtí člena a přechodu jeho předplatného na jiného předplatitele. Body budou převedeny v plném rozsahu.
Platnost bodů po dobu členství v Programu a po dobu trvání Programu je časově omezena. Od data každého přípisu bodů má člen stanovenu dobu na vyčerpání 18 měsíců. Čerpání bodů počíná od nejstaršího přípisu bodů. Při nevyčerpání bodů do uplynutí lhůty body propadají.
Informace o stavu účtu člena jsou přístupné na internetových stránkách Programu na adrese www.mojepredplatne.cz nebo je poskytuje předplatitelská linka VLP.

IV. Čerpání výhod

Za získané body může člen dle své volby získat zboží či využít služeb VLP a jejích obchodních partnerů (dále jen „ čerpání výhod „), a to dle aktuální nabídky uveřejňované na internetových stránkách Programu na adresu www.mojepredplatne.cz za podmínek tam uvedených.
VLP neodpovídá za správnost a úplnost údajů poskytnutých obchodními partnery za účelem zveřejnění nabídky zboží a služeb. Parametry a zobrazení odměny uvedené v jakékoliv nabídce mají jen informativní charakter.
Členové jsou povinni chránit své údaje, kterými se identifikují při čerpání výhod vůči VLP a v případě podezření na jejich prozrazení třetí osobě jsou povinni tuto skutečnost bezodkladně oznámit VLP a změnit své členské heslo na www.mojepredplatne.cz Až do provedení takové změny ze strany VLP členové plně odpovídají za možné zneužití údajů a je vyloučena jakákoliv odpovědnost VLP.
VLP umožní v souladu s podmínkami uvedenými na internetových stránkách VLP a případně též podle volby člena, bude-li v konkrétním případě tato volba ve lhůtě jednoho měsíce od objednávky:
objednané zboží z centrální nabídky bude k dispozici v okresní redakci, kde si ho může člen klubu po dohodě vyzvednout, nejdéle však do 30 dnů od provedení objednávky
slevové poukázky si člen klubu může vytisknout sám ze svého bodového účtu ve formátu pdf nebo mu budou vytištěny na pobočce VLP. Poukázky jsou jednorázové. Při zjištění kopírování bude člen vyřazen bez náhrady čerpání bodů z věrnostního programu.
Pokud není uvedeno jinak, poukaz dle ustanovení je jednorázový a podle Pravidel není slučitelný s ostatními slevami VLP nebo obchodních partnerů VLP.
Člen je povinen objednané zboží převzít, případně využít objednaných služeb. Nepřevzetí zboží nebo nevyužití objednaných služeb nezakládá v žádném případě nárok na vrácení bodů ani peněz.
Objednávku čerpání jakéhokoliv zboží či služeb nelze zpětně zrušit.
Člen bere na vědomí, že smluvní vztah vztahující se ke koupi zboží či využití služby vždy vzniká mezi členem a subjektem, který zboží či službu členovi poskytne. Zboží a služby budou poskytovány jen do vyčerpání zásob či naplnění kapacitních možností.
Body nelze žádným způsobem směnit za finanční hotovost a lze je užít jen k čerpání výhod způsobem a za podmínek podle těchto Pravidel a aktuální nabídky uveřejňované na internetových stránkách Programu na adrese www.mojepredplatne.cz.
Členové berou na vědomí, že čerpání výhod v rámci Programu může mít, v souladu s platnými právním předpisy, pro členy daňové dopady.
Člen nemá právo čerpat výhody, pokud je jeho členství přerušeno, a to až do doby jeho případného obnovení, dále pokud přestal z jakéhokoliv důvodu splňovat podmínky pro členství v Programu nebo pokud je v prodlení s plněním svých jakýchkoli závazků vůči VLP.

V.Závěrečná ustanovení

VLP má právo kdykoliv měnit tato Pravidla, jakož i veškeré podmínky a nabídku Programu, ať již jsou obsaženy v těchto Pravidlech, v tiskových materiálech VLP nebo na internetových stránkách VLP. Změny budou účinné ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách VLP, nebude-li stanoven termín pozdější. Aktuální znění těchto Pravidel je vždy výlučně to znění, které je aktuálně dostupné na internetových stránkách VLP.
VLP má právo kdykoliv ukončit Program s účinností ode dne zveřejnění oznámení o ukončení na internetových stránkách VLP, případně v jeho tiskových materiálech, nebude-li v oznámení o ukončení stanoven termín pozdější. Po ukončení Programu již členům nebudou připisovány body a nemají nárok na jejich čerpání.
Případné reklamace spojené s členstvím v Programu, zejména s připisováním a čerpáním bodů, je možné uplatnit prostřednictvím elektronické pošty nebo předplatitelské linky VLP.
Tato Pravidla nabývají platnosti s účinnosti dnem 15. března 2010.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2015 - 2018, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Zásady zpracování osobních údajů. Všeobecné smluvní podmínky. Práva subjektů údajů