více >>

Všeobecné obchodní podmínky vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s. pro předplatné a doručování předplaceného periodického tisku

(podle § 273 Obchodního zákoníku)

Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti vydavatele, předplatitele.
2. Vydavatel je fyzickou či právnickou osobou vydávající periodický tisk na základě řádného oznámení učiněného vůči oprávněným orgánům státní správy, případně na základě povolení či licence, které jsou vydané oprávněnými orgány státní správy v souladu s právními předpisy platnými v České republice.
3. Předplatitel je fyzická či právnická osoba, která sjedná s vydavatelem smlouvu o předplatném a doručování předplaceného periodického tisku vydavatele.
4. Distributor je vydavatelem zmocněn a pověřen prováděním doručování objednaných titulů prostřednictvím vlastních i smluvených doručovatelů distributora.


Objednání předplatného

1. Základem pro vznik právního vztahu mezi předplatitelem a vydavatelem, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související se správou předplatného a doručováním předplaceného periodického tisku vydavatele (dále také jen "smlouva o správě předplatného a doručování předplaceného periodického tisku"), je učinění objednávky předplatitelem u vydavatele.
2. Objednávku předplatného lze učinit doručením řádně vyplněného předplatitelského kupónu vydavatele nebo předepsané náležitosti obsahujícího návrhu na uzavření smlouvy o předplatném a distribuci předplaceného periodického tisku, a to písemně, faxem, elektronickou poštou (e-mail) nebo telefonicky.
3. Objednávku předplatného nelze učinit na již expedované vydání, pokud není stanoveno vydavatelem jinak.
4. Objednávka musí obsahovat:
a) název periodického titulu
b) počet výtisků jednotlivých vydání titulu. Objednávka, ve které není uveden počet výtisků, se považuje za objednávku 1 výtisku každého vydání.
c) datum zahájení doručování, nemá-li být doručování zahájeno ihned (nejdříve však do 3 pracovních dnů od obdržení objednávky nebo dle harmonogramu vydavatele)
d) datum ukončení doručování (konec předplatitelského období), jde-li o objednávku časově omezenou. Objednávka, ve které není uveden konec předplatitelského období, se považuje za objednávku na dobu neurčitou, dokud není předplatitelem písemně zrušena.
e) jméno (název) a adresu předplatitele a identifikační číslo organizace, bylo-li předplatiteli přiděleno
f) jméno (název) a adresu odběratele - fyzické či právnické osoby, které má být titul doručován, není-li tato osoba totožná s osobou předplatitele (objednatele).
g) údaj o tom, zda je předplatitel účetní jednotkou ve smyslu zákona o účetnictví (dále jen "účetní jednotka") a/nebo není-li účetní jednotkou, zda žádá o vystavování účetních dokladů a zda je plátcem daně z přidané hodnoty, včetně uvedení daňového identifikačního čísla.
h) způsob úhrady předplatného, pokud nebude uvedeno, bude předplatiteli zaslána složenka
i) inkasní období (frekvenci platby) - měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně.
j) marketingovou akci (kód marketingové akce), pokud je nedílnou součástí objednávky
k) podpis předplatitele, je-li objednávka činěna v písemné podobě nebo faxem
m) emailová adresa v případě, kdy předplatitel požaduje elektronickou fakturaci
Objednávka, která neobsahuje některý z uvedených údajů se nepovažuje za platně učiněnou, není-li chybějící údaj určen/doplněn náhradním způsobem.
5. Předplatitel je povinen neprodleně oznámit vydavateli jakékoli změny údajů uvedených v objednávce. Opomene-li předplatitel oznámení těchto změn nebo je oznámí opožděně, nese odpovědnost za škody tím způsobené (např. dodávka titulů na nesprávnou adresu, zastavení dodávek pro neidentifikovanou úhradu předplatného, poukázání dobropisované částky na špatný účet, neplatnost daňových dokladů kvůli chybným či neúplným údajům apod.).
6. Učiněním objednávky poskytuje předplatitel vydavateli souhlas ve smyslu § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, tj. souhlas s tím, aby osobní údaje předplatitele a odběratele, které byly předplatitelem vydavateli sděleny, mohly být vydavatelem zpracovávány pro potřeby vedení správy předplatného a doručování předplaceného tisku, jakož i marketingových akcí vydavatele, a to rovněž v elektronické formě. Předplatitel má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jejich blokování, výmaz a další práva dle §§ 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb. Předplatitel může tento souhlas kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.

7. Volání na bílou předplatitelskou linku je zpoplatněno zvýhodněnou sazbou 1,60 Kč včetně DPH za započatou minutu volání z pevné linky. Volání z mobilního telefonu je dle tarifu mobilního operátora.


Zavedení objednávky, dočasné a trvalé změny, přerušení a zrušení předplatného

1. Vydavatel zpracuje objednávky, dočasné nebo trvalé změny, přerušení a zrušení předplatného, zavedení předplatitele do kmene předplatitelů a změny v tomto kmeni obvykle do třetího pracovního dne včetně, od přijetí požadavku.
2. Informace o předplatném jsou zpracovávány dle údajů uvedených v objednávce předplatného. V případě chybně poskytnutých údajů nese předplatitel odpovědnost za škody způsobené doručováním jiného titulu nebo počtu kusů oproti objednávce, popř. doručováním na jinou adresu.
3. V případě žádosti o dočasné nebo trvalé změny, přerušení předplatného je předplatitel povinen informovat vydavatele nejméně 5 pracovních dnů před datem účinnosti změny.
4. V případě žádosti o zrušení předplatného je předplatitel povinen informovat vydavatele nejméně měsíc před datem účinnosti změny.
5. Vznikne-li předplatiteli na základě reklamace nárok na vrácení části uhrazeného předplatného, bude mu příslušná částka, započtena proti předplatnému vyměřenému na další předplatitelské období. Nelze-li nárok předplatitele takto započítat (např. pro ukončení předplatného, úmrtí předplatitele apod.), bude předmětná částka poukázána peněžní poukázkou (typ B) nebo převodem na bankovní účet, avšak jen tehdy, přesahuje-li částka k vrácení manipulační poplatek ve výši 50,- Kč + DPH, účtovaný na náhradu nákladů spojených s vrácením tohoto předplatného.
6. Daňový dobropis lze vystavit zásadně pouze po úhradě předplatného. Příjemce dobropisu (daňového dokladu) je povinen respektovat platná ustanovení příslušných daňových předpisů.


Předpis a úhrada předplatného

1. Jako podklad pro zaplacení předplatného obdrží předplatitel, který je účetní jednotkou, poštou nebo elektronicky, předpis předplatného vystavený vydavatelem za všechny tituly periodického tisku objednané předplatitelem, a to nejpozději do 3 týdnů od zavedení předplatitele do kmene předplatitelů, v případě automatického prodloužení předplatného nejpozději do 6 týdnů před začátkem dalšího předplatitelského období.
2. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum úhrady předplatného, kterým je, není-li určeno jinak, datum připsání předplatného na příslušný účet nebo datum dodání výtisků, podle toho co nastane dříve. Předplatitel, který je plátcem daně z přidané hodnoty obdrží daňový doklad vystavený vydavatelem.
3. Pro předplatitele, který není účetní jednotkou (soukromá osoba), může být předpisem předplatného jeden z následujících dokladů: SIPO, poštovní poukázka, elektronická poukázka. Tyto doklady současně obsahují informace o předplatiteli, nutné k provedení platby.
4. Pokud předplatitel neuhradí předpis předplatného, je vydavatel oprávněn upomínat nezaplacené předplatné. V případě neuhrazeného předplatného po lhůtě splatnosti mohou být dodávky objednaného tisku okamžitě ukončeny a předplatitelský vztah zrušen. Ukončení/Zrušení předplatitelského vztahu neznamená zrušení závazku předplatitele uhradit dlužné předplatné vydavateli, pokud dluh vznikl.
5. Neuhrazení předplatného po zahájení dodávek objednaných titulů neznamená zrušení právního vztahu mezi vydavatelem a předplatitelem ze strany předplatitele týkajícího se příslušného titulu. Ke zrušení tohoto vztahu může v takovém případě dojít pouze úkonem vydavatele ve smyslu bodu 4.4. těchto všeobecných obchodních podmínek. Až do zaplacení předplatného zůstává majitelem již doručených titulů vydavatel.


Dodávka objednaných titulů, reklamace,dárky

1. Doručování objednaných titulů předplatiteli bude zahájeno po zadání předplatitele do kmene předplatitelů od nejbližšího možného vydání, není-li vydavatelem nebo předplatitelem stanoveno jinak.
2. Předplatitel je povinen pro doručení předplaceného tisku zajistit domovní či jinou schránku. Domovní schránka musí být viditelně označena jménem a příjmením adresáta (v příp. fyzické osoby) nebo názvem firmy (v případě právnické osoby). Schránka nesmí být umístěna v uzamčených prostorech nebo v prostorech s volně pobíhajícími psy, apod. Volný přístup pro doručovatele je nutné zabezpečit zejména s ohledem na doručování tisku v brzkých ranních hodinách. Schránka musí svými rozměry, umístěním nebo konstrukcí umožnit vložení doručovaných titulů tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození, k poškození vlivem počasí a aby byly chráněny před jejich vytažením nepovolanou osobou. V opačných případech nese předplatitel výlučnou odpovědnost za případné nedoručení, poškození nebo odcizení doručovaných titulů a tyto reklamace nemohou být vydavatelem/distributorem uznány jako oprávněné.
3. Budovy, do kterých je doručování požadováno, musí být řádně a viditelně označeny číslem popisným, a/nebo orientačním. Schránka pro doručování musí být přístupná po celou dobu trvání předplatného. Přístupová komunikace, vedoucí k domovní schránce, musí být sjízdná pro běžné osobní vozidlo bez omezení vjezdu a přístupová komunikace pro pěší doručovatele schůdná bez omezení vstupu. Za sjízdnou (schůdnou) komunikaci je považována ta komunikace, kde není ohrožen majetek nebo zdraví pracovníků distributora a zároveň musí být tato komunikace celoročně udržovaná a veřejná. Přístup na soukromé komunikace a pozemky musí být dohodnut individuálně s distributorem. Do schránek trvale neobydlených objektů (chatové a těžce přístupné oblasti), lze doručovat pouze po předchozí dohodě s distributorem.
4. Při doručování do společné domovní schránky, na recepci nebo vrátnici je za doručení považováno vložení výtisků do této společné domovní schránky nebo předání výtisků na recepci (vrátnici).
5. Předmětem reklamace dodávek objednaných titulů může být nedodání předplaceného počtu výtisků, dodání neúplného, nekvalitně vytištěného nebo poškozeného výtisku, nedodání tisku v den určený vydavatelem jako distribuční pro předplatitele. Propagační (komerční) přílohy nemohou být předmětem reklamace. Reklamace je možné uplatnit na telefonních číslech a adresách zveřejněných v příslušném titulu.
6. Reklamace dodávek objednaných titulů musí být učiněna neprodleně po zjištění nesrovnalostí, nejpozději však:
- u týdeníků nejvíce na 4 vydání zpětně ode dne, kdy mělo být provedeno řádné dodání posledního výtisku, tzn. číslo, které vyšlo jako poslední a 3 čísla zpětně
- u čtrnáctideníků, měsíčníků a ostatních, maximálně 2 výtisky zpětně ode dne, kdy mělo být provedeno řádné dodání posledního výtisku, tzn. číslo, které vyšlo jako poslední a 1 číslo zpětně. Na opožděné reklamace nelze brát zřetel.
7. V případě oprávněné reklamace má předplatitel nárok na nové doručení výtisků nedodaných řádně. Není-li nové doručení možné, bude předplatiteli prodlouženo předplatitelské období úměrně výši oprávněné reklamace nebo prodlouženo následující předplatitelské období a úměrně ponížen následující předpis předplatného.
8. Reklamace musí obsahovat úplnou adresu předplatitele nebo odběratele, reklamovaný titul, číslo nebo datum vydání, počet reklamovaných výtisků jednotlivých vydání, telefonický kontakt na odběratele a/nebo předplatitele, popis důvodu reklamace.
9. Marketingové akce pro nové předplatitele nebo navýšené předplatné v podobě dárku platí do vyčerpání zásob dárků. Nabídku nelze kumulovat s dalšími nabídkami předplatného ke konkrétnímu titulu a dalšími slevami.


Kontaktní adresa předplatitele

1. Pro účely doručování korespondence určené vydavatelem nebo jménem vydavatele distributorem předplatiteli, se kontaktní adresou předplatitele rozumí adresa předplatitele uvedená v objednávce předplatného. Neoznámí-li předplatitel adresu jinou, platí pro účely doručování, že korespondence se považuje za doručenou uplynutím 3-tího dne od dne dodání korespondence na kontaktní adresu předplatitele, a to i tehdy, pokud se o dodání nedozvěděl.
2. Není-li výslovně sjednáno jinak, nemusí být korespondence určená předplatiteli zasílána doporučeně.


Marketingové akce - předplatné

1. Marketingovými akcemi se rozumi akce vydavatele, v jejichž rámci vydavatel nabízi a poskytuje zvlaštní plněni předplatiteli
v připadě, že bude v rámci této akce uzavřena smlouva o předplatnem.
2. Pro smlouvu o předplatnem uzavřenou v rámci marketingové akce platí ostatní ustanovení upravující smlouvu o předplatném,
neni-li v tomto článku uvedeno jinak.
3. Objednávku lze v rámci marketingové akce učinit písemně, telefonem, e-mailem nebo pomocí formuláře na http://www.mojepredplatne.cz/magaziny.
Vydavatel si vyhrazuje právo akceptovat i objednávky, které budou učiněny jiným způsobem.
4. Smlouva o předplatném musí být uzavřena nejméně na dobu a rozsah uvedený v podmínkách marketingové akce.
5. Závazkem se rozumí v marketingové akci s poskytovaným zvláštním plněním minimální stanovené období odběru služby
předplatného.
6. Smlouvu o předplatném uzavřenou na základě marketingové akce nelze během smluveného období (trvání závazku) vypovědět.
7. Objednávku lze učinit pouze v případě, kdy objednatel či osoba objednateli blízká či osoba žijící s ním ve společné domácnosti a dále osoba, s níž tvoří objednatel holding (právnické osoby), nebyl kdykoliv v období posledních 3 měsíců předplatitelem, není-li pro konkrétní marketingovou akci stanoveno jinak
8. Vydavatel je oprávněn na základě svého rozhodnuti odložit dodáni zvláštního plněni až na dobu, kdy bude v plné
výši uhrazena příslušná cena za předplatné. Toto rozhodnuti není povinen předplatiteli sdělovat.

9. Pokud není uvedeno jinak, marketingové akce se nevztahují na dodací adresy mimo ČR.


Závěrečná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují ve stanoveném rozsahu smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem a dále mezi vydavatelem a distributorem ohledně doručování tisku a to u vydání titulů, vztahujících se k předplatitelskému období r. 2012 a jejich následujících vydání.
2. V případě porušení jakékoli smluvní povinnosti předplatitelem, je vydavatel, popř. distributor jménem vydavatele, oprávněn od smlouvy o správě předplatného a doručování předplaceného periodického tisku odstoupit či podle jeho volby tuto smlouvu s okamžitou účinností vypovědět (např. v případech uvedených v článku 4.4. nebo 5.2 a 5.3 těchto všeobecných obchodních podmínek).
3. S textem těchto všeobecných obchodních podmínek se může každý zájemce o předplatné seznámit u vydavatele, příp. na webových stránkách vydavatele.
4. Akceptováním zahájení dodávek objednaných titulů bez výhrad nebo úhradou předplatného předplatitel souhlasí s obsahem těchto všeobecných obchodních podmínek.
5. Smluvní vztah mezi předplatitelem a vydavatelem se řídí výlučně ustanovením českého obchodního zákoníku, případné užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.
6. Informace o mimosoudním řešení sporu:

6.1. Každý spotřebitel, který uzavře se společností VLTAVA LABE MEDIA a.s. kupní smlouvu nebo smlouvu o poskytování služeb, má právo na mimosoudní řešení sporu, který v důsledku takové smlouvy vznikne. Spotřebitel je pro tyto účely oprávněn obrátit se s návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu obsahujícím náležitosti uvedené v § 20n zákona č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, www.adr.coi.cz."

6.2. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy spotřebitel poprvé u společnosti VLTAVA LABE MEDIA a.s. uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

6.3. Spotřebitel, který má bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, je oprávněn podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu se společností VLTAVA LABE MEDIA a.s. prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jeho bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

7. Platnost těchto všeobecných obchodních podmínek je od 7. 7. 2016.

© 2018 VLTAVA LABE MEDIA a.s. Všechna práva vyhrazena.
Zásady zpracování osobních údajů. Všeobecné smluvní podmínky. Práva subjektů údajů