Podmínky zážitků

I. Úvod
II. Členství v programu
III. Získávání zážitků
IV. Čerpání výhod
V. Závěrečná ustanovení

I. Úvod

1. Program „ ABO Bonus „ (dále jen „ Program „ ) je věrnostní program nabízený za účelem poskytování speciálních výhod předplatitelům periodického tisku, který vydává společnost VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., se sídlem: České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II 8/5, IČ: 618 60 981 (dále jen VLP)

2. Program umožňuje svým členům získávat za stanovených podmínek poukázky, za něž lze za stanovených podmínek využívat (čerpat) poukázky (čerpat zboží a služby) podle aktuální nabídky.

II. Členství v Programu

1. Členství v Programu vzniká na základě provedené registrace za splnění podmínek uvedených v těchto Pravidlech. Členství v programu je zcela dobrovolné a bezplatné.

2. Členem Programu se může stát osoba splňující všechny následující podmínky (dále jen „ člen “ ):
a) je celotýdenní předplatitel jakéhokoliv regionálního Deníku vydávaného VLP;
b) má řádně uhrazeno předplatné pro příslušné období;
c) nárok není omezen typem nebo periodicitou platby;

3. Osoba splňující podmínky pro vstup do Programu, která si přeje stát se členem Programu a využívat výhod Programu , požádá o členství v Programu registrací na www.mojepredplatne.cz. Adresy poboček VLP jsou uvedeny na internetových stránkách Programu www.mojepredplatne.cz. Svou registrací stvrzuje skutečnost, že byla seznámena s těmito Pravidly, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.

4. Při splnění podmínek pro vznik členství v Programu se automaticky zašlou zájemci přihlašovací údaje elektronickou poštou do pěti pracovních dnů.

5. Členství v Programu je automaticky ukončeno ke dni, ke kterému člen přestal být předplatitelem některého z regionálních Deníků VLP, popřípadě přestal splňovat podmínky pro členství v Programu.

6. Členství v Programu je automaticky přerušeno, pokud člen přestal splňovat podmínku dle čl. II. Odst. 2 písm. c) těchto Pravidel, tj. je v prodlení s úhradou stanoveného předplatného. Po přerušení z tohoto důvodu nemá člen práva ani povinnosti člena Programu, není oprávněn čerpat jakékoliv výhody ani používat jakýchkoliv jiných oprávnění či výhod vyplývajících z Programu.

7. Pokud člen uhradí předplatné nejpozději do 12 měsíců od přerušení vstupu do Programu se mu opětovně automaticky obnovuje, přičemž počet jeho bodů zůstává zachován. Nedojde-li k obnovení plateb nejpozději do 12 měsíců po jeho přerušení, přístup do Programu členovi automaticky zaniká se všemi důsledky a nemůže již být obnoveno se zachováním počtu bodů.

8. Člen může rovněž požádat o ukončení vstupu do Programu písemným nebo elektronickým oznámením VLP doručeným na adresu pobočky, kde bylo předplatné sjednáno. Oznámení musí obsahovat jeho registrační číslo, jméno, příjmení a adresu. V takovém případě zaniká vstup člena do Programu ke dni doručení takového oznámení VLP.

9. Ke dni zániku členství v Programu zanikají vůči VLP veškeré nároky a oprávnění vyplývající z členství v Programu. Člen nemá nárok na jakoukoliv náhradu za nevyčerpané body

10. Členové nejsou povinni využívat výhod vyplývajících ze svého přihlášení v Programu.

III. Získávání zážitků

1. Každý předplatitel má vedeno pro účely Programu konto, které je vázáno na platby předplatného.

2. Počet zážitků je omezen a bude určen jen pro předplatitele splňující podmínky dle čl. II. Odst. 2 – tzn. 1předplatitel = 1 zážitek.

3. Každý předplatitel má zavedeno pro účely Programu bodové konto, které je vázáno na platby předplatné. S každou platbou, která je připsána v době platby předplatného ve lhůtě 14 dnů po splatnosti, se připisuje na bodové konto příslušný počet bodů.

4. Převod zážitků na jinou osobu je možný jen v případě úmrtí člena a přechodu jeho předplatného na jiného předplatitele. Zážitek bude převeden v plném rozsahu.

5. Platnost zážitku po dobu členství v Programu a po dobu trvání Programu je časově omezena.Zážitky budou moci předplatitelé čerpat od 1.7. do 31.8.2011.

6. Informace o stavu účtu člena jsou přístupné na internetových stránkách Programu na adrese www.mojepredplatne.cz nebo je poskytuje předplatitelská linka VLP.

IV. Čerpání výhod

1. Ze zážitků může člen dle své volby získat poukázku od obchodních partnerů VLP (dále jen „ čerpání výhod „ ), a to dle aktuální nabídky uveřejňované na internetových stránkách Programu na adrese www.mojepredplatne.cz za podmínek uvedených.

2. VLP neodpovídá za správnost a úplnost údajů poskytnutých obchodními partnery za účelem zveřejnění nabídky zboží a služeb. Parametry a zobrazení odměny uvedené v jakékoliv nabídce mají jen informativní charakter.

3. Členové jsou povinni chránit své přístupové údaje, kterými se identifikují při čerpání výhod vůči VLP a v případě podezření na jejich prozrazení třetí osobě jsou povinni tuto skutečnost bezodkladně oznámit VLP a změnit své členské heslo na www.mojepredplatne.cz. Až do provedení změny je vyloučena jakákoliv odpovědnost VLP.

4. Pokud není uvedeno jinak, poukaz dle ustanovení je jednorázový a podle Pravidel není slučitelný s ostatními slevami VLP nebo obchodních partnerů VLP.

5. Člen je povinen objednané zboží převzít, případně využít objednaných služeb. Nepřevzetí zboží nebo nevyužití objednaných služeb nezakládá v žádném případě nárok na vrácení bodů ani peněz.

6. Objednávku čerpání jakéhokoliv zboží či služeb nelze zpětně zrušit.

7. Člen bere na vědomí, že smluvní vztah vztahující se na využití služby vždy vzniká mezi členem a subjektem, který zboží či službu členovi poskytne. Služby budou poskytovány jen do vyčerpání zásob či naplnění kapacitních možností.

8. Poukazy nelze žádným způsobem směnit za finanční hotovost a lze je užít jen k čerpání výhod způsobem a za podmínek podle těchto Pravidel a aktuální nabídky uveřejňované na internetových stránkách Programu na adrese www.mojepredplatne.cz.

9. Členové berou na vědomí, že čerpání výhod v rámci Programu může mít, v souladu s platnými právním předpisy, pro členy daňové dopady.

10. Člen nemá právo čerpat výhody, pokud je jeho členství přerušeno, a to až do doby jeho případného obnovení, dále pokud přestal z jakéhokoliv důvodu splňovat podmínky pro členství v Programu nebo pokud je v prodlení s plněním svých závazků vůči VLP.

11. Podmínkou pro čerpání zážitkových poukazů je stvrzením souhlas se zpracováním 50 slov o prožitém zážitku ze strany předplatitele a jeho zasláním spolu minimálním počtem 3 fotografií v digitální podobě na emai: pohledempredplatitele@denik.cz

V. Závěrečná ustanovení

1. VLP má právo kdykoliv měnit tato Pravidla, jakož i veškeré podmínky a nabídku Programu, ať již jsou obsaženy v těchto Pravidlech, v tiskových materiálech VLP nebo na internetových stránkách VLP. Změny budou účinné ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách VLP, nebude-li stanoven pozdější termín. Aktuální znění těchto Pravidel je vždy aktuálně dostupné na internetových stránkách VLP.

2. VLP má právo kdykoliv ukončit Program s účinností ode dne zveřejnění oznámení o ukončení na internetových stránkách VLP, případně v jeho tiskových materiálech, nebude-li v oznámení o ukončení stanoven termín pozdější. Po ukončení Programu již členům nebudou připisovány body a nemají nárok na jejich čerpání.

3. Případné reklamace spojené s členstvím v Programu, zejména s připisováním a čerpáním bodů, je možné uplatnit prostřednictvím elektronické pošty nebo předplatitelské linky VLP.

4. Tato Pravidla nabývají platnosti s účinností ode dne 1.7.2011

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2015 - 2018, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Zásady zpracování osobních údajů. Všeobecné smluvní podmínky. Práva subjektů údajů