více >>

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PŘEDPLATNÉ


Část A - Úvodní část
1. Tyto všeobecné podmínky předplatného (dále jen "všeobecné podmínky") upravují smluvní vztahy mezi předplatiteli a plátci předplatného Deníku (dále jen "Deník") a jeho vydavatelem, společností VLTAVA LABE MEDIA a. s., identifikační číslo: 01440578, se sídlem U Trezorky 921/2, Praha 5 - Jinonice, 158 00, zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18970 (dále jen "vydavatel"). Každý takový smluvní vztah dále jen "smlouva o předplatném".

2. Předplatitelem se rozumí osoba, které je dodáván deník formou předplatného. Pro předplatitele platí část B všeobecných podmínek v plném rozsahu, pokud předplatitel uzavřel smlouvu o předplatném. Pokud smlouvu o předplatném uzavřela ve prospěch předplatitele jiná osoba plátce předplatného, platí pro předplatitele ustanovení části B všeobecných podmínek přiměřeně (jako pro osobu, v jejíž prospěch byla smlouva o předplatném uzavřena).

3. Plátcem předplatného se rozumí osoba, která uzavřela smlouvu o předplatném a platí cenu za předplatné ve prospěch určitého předplatitele/předplatitelů. Pro plátce platí přiměřeně ustanovení části B o předplatiteli (jako pro osobu, která je smluvní stranou smlouvy ve prospěch třetího).

4. Před uzavřením smlouvy o předplatném je předplatitel, který ji uzavírá, a plátce předplatného povinen seznámit se s těmito všeobecnými podmínkami a s ceníkem předplatného. Plátce předplatného je povinen ve stejné lhůtě seznámit předplatitele s těmito všeobecnými podmínkami a zajistit jeho souhlas s nimi.

5. Smlouva o předplatném vzniká buď prvním doručením Deníku předplatiteli ze strany vydavatele na základě učinění tzv. objednávky předplatného (dále jen "objednávka") ze strany předplatitele (resp. plátce předplatného) a její akceptací ze strany vydavatele, nebo doručením potvrzení (resp. potvrzením v případě telefonické objednávky) objednávky předplatiteli (resp. Plátci předplatného), podle toho, který z úkonů je vydavatelem učiněn dříve.

6. Objednávku lze učinit doručením řádně vyplněného předplatitelského kuponu (uveřejněného např. v Deníku, na internetu apod.) vydavateli, nebo objednávkou bez využití kuponu (osobně, poštou, faxem, elektronickou poštou), nebo telefonicky (vyjma objednávek v rámci marketingové akce podle čl. 5 a objednávek právnických osob a fyzických osob-podnikatelů). 


7. Zákazník je povinen uvést v objednávce pravdivé údaje, a to v tomto rozsahu (pokud není stanoveno jinak):

 • 1. Doručovací adresa: a) Příjmení a jméno / Firma b) Ulice a číslo domu c) PSČ a obec
 • 2. Telefonní číslo
 • 3. Počet výtisků
 • 4. Rozsah předplatného
 • 5. Způsob platby: a) Poštovní poukázka typu A b) SIPO - spojovací číslo a číslo OZ (pokud předplatitel zvolí tento druh platby) c) Faktura d) Bankovní převod, bankovní inkaso (sporožiro), číslo bankovního účtu, kód banky a specifický symbol (pokud předplatitel zvolí druh platby inkasem nebo převodem z bankovního účtu)
 • 6. Frekvence plateb: měsíční, kvartální, půlroční, roční
 • 7. IČO a DIČ (v případě osob povinných k dani)
 • 8. Adresa plátce (v případě, že není totožná s adresou doručovací)
 • 9. Podpis - v případě učinění objednávky písemně, osobně, faxem
 • 10. Podpis a razítko - u právnických osob nebo u fyzických osob podnikatelů (v případě učinění objednávky elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem)
 • 11. E-mail
 • Nepovinné údaje objednávkového kuponu
 • 1. Datum zahájení doručování

Není-li objednávka úplná, nepovažuje se za platně učiněnou, vydavatel je však podle svého uvážení oprávněn akceptovat i neúplné objednávky.

8. Jsou-li k uzavírání smlouvy užity elektronické prostředky, uzavřená smlouva je v případě vyplnění formuláře umístěného na internetových stránkách vydavatele archivována v elektronické podobě; v případě uzavření smlouvy prostřednictvím telekomunikačních zařízení není smlouva archivována.

9. Smlouvu o předplatném lze pomocí elektronických prostředků uzavřít pouze v českém jazyce.

10. Při použití komunikačních prostředků na dálku jsou náklady předplatitele spojené s jejich použitím rovny sazbám příslušných držitelů poštovní či telekomunikační licence, jejichž služeb předplatitel využije, ledaže se jedná o bezplatné linky


Část B - Smlouva o předplatném


Čl. 1. - Předmět smlouvy

1. Smlouvou o předplatném se vydavatel zavazuje dodávat předplatiteli prostřednictvím doručovací služby objednané výtisky Deníku (dále jen "předplatné") a předplatitel se zavazuje zaplatit za tuto dodávku cenu splatnou vždy za určité časové období (dále jen "předplatitelské období").

Čl. 2. - Doručování Deníku
2.1. Doručování Deníku bude zahájeno, bude-li vydavatel objednávku akceptovat, obvykle do 3 pracovních dnů, nejpozději však do 10 pracovních dnů od doručení objednávky vydavateli, není-li v objednávce uvedeno datum pozdější.

2.2. U objednávek v rámci marketingové akce nelze sjednat datum zahájení doručování pozdější než jeden měsíc od data doručení objednávky.

2.3. Deník je dodán jeho vložením do poštovní schránky nebo osobním převzetím pověřenou osobou. Předplatitel je povinen zajistit volný přístup ke své poštovní schránce (schránka nesmí být v uzamčených prostorech, v prostorech s volně pobíhajícími psy apod.) nebo musí zajistit možnost osobního převzetí doručovaných výtisků Deníku. Schránka musí být řádně označena jménem a příjmením/názvem firmy předplatitele a musí umožňovat volné vložení výtisků Deníku tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození nebo k poškození vlivem počasí a aby byly chráněny před vytažením nepovolanou osobou. V opačném případě neodpovídá vydavatel za případné nedoručení, poškození nebo odcizení doručovaných výtisků Deníku.

2.4. Deník bude doručován v den vydání určený vydavatelem a uvedený na titulní straně výtisků deníku.

2.5. Deník nelze doručovat na P. O. BOX. Doručování mimo území České republiky je nutno sjednat individuálně.

2.6. Doručení objednávky potvrdí vydavatel předplatiteli nebo plátci předplatného, který ji učinil buď písemně poštou, nebo zahájením doručování deníku. Předplatitel/plátce předplatného, který objednávku učinil, je povinen zkontrolovat úplnost dodávky a případné nesrovnalosti neprodleně oznámit telefonicky vydavateli (příslušné telefonní spojení je uvedeno na potvrzení objednávky nebo v tiráži Deníku). Dodávání deníku bude prováděno podle údajů uvedených předplatitelem/plátcem.

Čl. 3 Nedoručení výtisků

3.1. Nedoručení výtisku nahlaste neprodleně na adresu uvedenou v tiráži, nejdéle však do 2 pracovních dnů a to v zájmu rychlého a účinného odstranění příčin nedoručení.

3.2. V případě oprávněného nároku, který bude uplatněn u vydavatele ještě v den vydání nedoručených výtisků, doručí vydavatel předplatiteli dodatečně bezvadné výtisky v nejbližším možném termínu (obvykle následující pracovní den).
3.3. Zákonná práva spotřebitelů a lhůty reklamací stanovené v Občanském zákoníku a Zákoně na ochranu spotřebitele nejsou ustanovením tohoto článku dotčena.


Čl. 4. - Změny v údajích, změny v objednávce

4.1. Předplatitel je povinen oznámit vydavateli neprodleně každou změnu v údajích, které vydavateli sdělil za účelem poskytování předplatného (jméno/název, sídlo/místo podnikání/bydliště, adresa pro doručování, bankovní účet, e-mail atd.). Vydavatel se zavazuje změnit doručování deníku v souladu s oznámenou změnou v nejbližším možném termínu. Předplatitel je oprávněn požádat vydavatele o zajištění změny způsobu placení ceny za předplatné (SIPO, poštovní poukázkou, inkasním převodem, bankovním převodem). Vydavatel se zavazuje zajistit změnu způsobu placení ceny za předplatné v souladu s takovou žádostí v nejbližším možném termínu.

4.2. Předplatitel je oprávněn požádat vydavatele o snížení počtu odebíraných výtisků nebo o změnu předplacených dnů Deníků (vyjma marketingových akcí). Vydavatel provede tyto změny v návaznost na vystavené platby za předplatné. Dojde-li v důsledku dřívější akceptace této změny vydavatelem ke zvýšení ceny za předplatné, zavazuje se předplatitel platit zvýšenou cenu za předplatné, včetně doplatku za zbývající část příslušného předplatitelského období.

4.3. Nebude-li výše uvedená změna označena jako dočasná s určením doby jejího trvání, bude považována za změnu trvalou.

4.4. Předplatitel je oprávněn požádat vydavatele o přerušení doručování Deníku na určenou dobu. Předplatitel nemá v takovém případě nárok na vracení předplatného. Předplatitel je v této souvislosti povinen sdělit Vydavateli, zda má zájem prodloužit dobu předplatného o dobu přerušení doručování Deníku, anebo zda upřednostní, aby po dobu přerušení doručování Vydavatel použil nedoručované předplacené výtisky pro dobročinné účely. Vydavatel není povinen dodávku přerušit v případě, kdy by celková doba přerušení v průběhu jednoho kalendářního roku překročila 6 měsíců. Vydavatel se zavazuje přerušit doručování Deníku v souladu s touto žádostí od nejbližšího možného termínu nebo od pozdějšího termínu určeného v žádosti. Přerušení doručování Deníku není možné u smluv o předplatném sjednaných na dobu 1 měsíce.

4.5. V případě učinění změn: a) u fyzických osob je třeba učinit změny údajů: počet odebíraných výtisků, změna předplacených dnů, změna plátce předplatného písemně s podpisem předplatitele nebo plátce předplatnéhob) u právnických osob a fyzických osob-podnikatelů je třeba všechny změny učinit písemnou formou, a to s podpisem oprávněné osoby a razítkem.

4.6. V případě, kdy není změna požadována písemně s podpisem oprávněné osoby, může být provedena telefonicky, faxem, e-mailem, poštou.

Čl. 5. - Marketingové akce

5.1. Marketingovými akcemi se rozumí akce vydavatele, v jejichž rámci vydavatel nabízí a poskytuje zvláštní plnění předplatiteli v případě, že bude v rámci této akce uzavřena smlouva o předplatném.

5.2. Pro smlouvu o předplatném uzavřenou v rámci marketingové akce platí ostatní ustanovení upravující smlouvu o předplatném, není-li v tomto článku uvedeno jinak.

5.3. Objednávku lze v rámci marketingové akce učinit pouze písemně s využitím předplatitelského kuponu (uveřejněného vydavatelem např. v Deníku, na internetu apod.) a je třeba ji vydavateli doručit poštou, faxem, osobně nebo e-mailem, podepsaným zaručeným elektronickým podpisem. Vydavatel si vyhrazuje právo akceptovat i objednávky, které budou učiněny jiným způsobem.

5.4. Smlouva o předplatném musí být uzavřena nejméně na dobu a rozsah uvedený v podmínkách marketingové akce. Dojde-li v této době k přerušení doručování Deníku dle bodu 4.4, prodlužuje se doba trvání smlouvy o předplatném o dobu přerušení tak, aby doba, po kterou je Deník doručován, dosáhla povinné doby trvání smlouvy o předplatném uvedené v podmínkách marketingové akce. Přerušení je však u smlouvy o předplatném uzavřené v rámci marketingové akce možné pouze dvakrát v průběhu povinné doby trvání akce, a to nejvýše na celkovou dobu 6 měsíců. V průběhu povinné doby trvání smlouvy o předplatném (nepočítaje v to dobu přerušení doručování) nemůže být snížen počet odebíraných výtisků Deníku a stanovený rozsah dle bodu 4.2. Je-li smlouva o předplatném uzavřena se závazkem na dobu určitou, stanovenou jako povinnou dobu v podmínkách marketingové akce, mění se po uplynutí této doby smlouva o předplatném automaticky na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, pokud s tím předplatitel nevyjádří písemnou formou nejméně 30 kalendářních dnů před uplynutím závazku svůj nesouhlas.

5.5. Závazkem se rozumí v marketingové akci s poskytovaným zvláštním plněním minimální stanovené období odběru služby předplatného.

5.6. Smlouvu o předplatném uzavřenou na základě marketingové akce nelze během smluveného období (trvání závazku) vypovědět a nelze snížit počet odebíraných výtisků deníku dle bodu 4.2, pokud byly tyto výtisky objednány na základě marketingové akce. V případě neuhrazení ceny za předplatné za dobu trvání závazku je vydavatel oprávněn dlužnou částku za dobu trvání závazku vymáhat.

5.7. Předplatné sjednávané podle bodu 5.1 nelze převádět.

5.8. Zvláštní plnění vydavatel předplatiteli poskytne pouze v případě, kdy objednatel nebyl kdykoliv v minulých obdobích předplatitelem Deníku, není-li pro konkrétní marketingovou akci stanoveno jinak. Počet výtisků deníku objednaných v rámci marketingové akce musí být obvyklý pro osobní potřebu (jeden výtisk na jednu rodinu/jednu doručovací adresu či pro jednu právnickou osobu); v případě, že objednávka toto množství překročí, omezí vydavatel zvláštní plnění v rámci marketingové akce pouze na jednu objednávku. Vydavatel nebude zvláštní plnění plynoucí z marketingových akcí poskytovat zejména v případě, kdy:
a) předplatitelem byl kdykoliv v minulých obdobích objednatel či osoba objednateli blízká či osoba žijící s ním ve společné domácnosti a dále osoba, s níž tvoří objednatel holding (právnické osoby), není-li pro konkrétní marketingovou akci stanoveno jinak
b) předplatitel je či v posledních 3 letech byl v prodlení s úhradou jakékoliv částky vůči vydavateli
c) podle uvážení vydavatele nebude předplatitel schopen dostát svým závazkům
d) předplatitel neobjednává předplatné pro svoji osobní potřebu
e) objednatel učiní více objednávek předplatného v rámci marketingových akcíPokud vydavatel zjistí dodatečně, že byly u předplatitele splněny důvody uvedené pod písm. a), b), d) a e), má právo od smlouvy o předplatném odstoupit.

5.9. Vydavatel je oprávněn na základě svého rozhodnutí odložit dodání zvláštního plnění podle bodu 5.1 až na dobu, kdy bude v plné výši uhrazena příslušná cena za předplatné. Toto rozhodnutí není povinen předplatiteli sdělovat.

5.10. V případě, že si předplatitel ročního předplatného vyčerpá body, které jako člen věrnostního programu ABO bonus za toto předplatné získal a ukončí toto předplatné předčasně, nemá nárok na vrácení již zaplaceného předplatného.

Čl. 6. - Ochrana dat

6.1. Předplatitel, popř. plátce předplatného souhlasí s tím, aby údaje týkající se jeho osoby, které sdělil vydavateli (obvykle v rozsahu: jméno, příjmení, popř. firma, adresa bydliště, sídla a provozovna, telefonní číslo, e-mailová adresa), byly pro potřeby plnění povinností vydavatele ze smlouvy o předplatném, pro účely vnitřních potřeb vydavatele (sledování a vyhodnocování hospodářské činnosti vydavatele) a pro účely marketingu prováděného vydavatelem (týkajícího se prodeje Deníku i jiných aktivit vydavatele) zpracovávány vydavatelem (nebo jím pověřenou osobou) v elektronické i jiné podobě, včetně zpracování těch z nich, které mají povahu osobních údajů, vydavatelem jako správcem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

6.2. Souhlas podle bodu 6.1 je poskytován až do jeho odvolání předplatitelem nebo plátcem předplatného.

6.3. Vydavatel tímto informuje každého předplatitele-fyzickou osobu, který podle bodu 6.1 poskytl svoje osobní údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen "zákon"), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že předplatitel má právo přístupu k nim a že má právo se při porušení zákona obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11, 12 a 21 tohoto zákona.

6.4. Uzavřením smlouvy o předplatném každý předplatitel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. s tím, že mu budou vydavatelem zasílána nevyžádaná obchodní sdělení na jeho adresu (včetně e-mailové), bude kontaktován nevyžádaným directmailem obsahujícím obchodní sdělení a prostřednictvím nevyžádaného telemarketingu (včetně nevyžádaných SMS a MMS) obsahujícího obchodní sdělení týkající se produktů, obchodu a služeb vydavatele, obchodních partnerů vydavatele a ostatních osob uvedených v bodu 6.1. Tento souhlas může být předplatitelem kdykoliv bezplatně odvolán na adrese sídla vydavatele. Předplatitel bere na vědomí, že odvolání souhlasu uděleného podle těchto všeobecných podmínek se netýká a neznamená odvolání souhlasů udělených z jeho strany vydavateli jinak (např. pro účely kontaktování obchodními sděleními týkajícími se inzerce Deníku).

6.5. V případě, že předplatitel-fyzická osoba poskytne vydavateli na základě či v souvislosti s uzavřenou smlouvou o předplatném své rodné číslo, souhlasí jakožto nositel tohoto rodného čísla ve smyslu § 13c odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb. s tím, aby vydavatel toto jeho rodné číslo využíval pro účely evidence smluv a poskytnutých plnění a aby je za tímto účelem archivoval, zpracovával a užíval.

6.6. Jakékoliv odvolání souhlasu podle tohoto článku nemá vliv na oprávnění vydavatele na zpracování informací a údajů, které vyplývá z příslušných právních předpisů, ledaže by výslovně stanovily jinak.

6.7. Vydavatel se zavazuje neužívat shora uvedené údaje k jiným než sjednaným účelům, pokud jejich užití nedovolují nebo neukládají právní předpisy.

6.8. Ustanovení tohoto článku není dotčeno zánikem smlouvy o předplatném.

Čl. 7. - Podmínky placení předplatného

7.1. Předplatitel je povinen platit vydavateli za dodávku Deníku předplatné dle aktuálně platného ceníku vydavatele. Cena již zahrnuje náklady na dodání Deníku.

7.2. Standardní předplatitelská období jsou měsíční, čtvrtletní, půlroční nebo roční. Vydavatel může nabízet předplatné i na jiná období.

7.3. Placení předplatného probíhá ve dvou režimech v závislosti na tom, je-li předplatitel a) osobou, která není podnikatelem, b) osobou, která je podnikatelem. Předplatitel (příp. plátce předplatného) uvede v objednávce, zda požaduje vystavovat daňové doklady. Pokud tak učiní, bude zařazen do kategorie podnikajících osob a budou mu vystavovány daňové doklady. Bez uvedené žádosti se daňové doklady nevystavují. Žádost o vystavování daňových dokladů musí být doručena vydavateli v písemné podobě (nová objednávka, změna předplatitelských údajů).

7.4. Placení předplatného v režimu bodu 7.3 písm. a) osobou, která není podnikatelem:

7.4.1. Předplatné je splatné podle způsobu placení

7.4.2. Na předplatné ani jiné platby dle smlouvy o předplatném nevystavuje vydavatel daňový doklad, pokud o něj předplatitel nepožádá podle odstavce 7,3.. Toto pravidlo se netýká plateb prostřednictvím platebních karet, spadajících do kategorie plateb evidovaných elektronickou evidencí tržeb.

7.4.3. Předplatné se platí těmito způsoby: prostřednictvím SIPO (Sdružené inkaso plateb obyvatelstva), prostřednictvím poštovní poukázky typu A, inkasním převodem (platí i pro sporožiro), bankovním příkazem, platební kartou nebo zpoplatněnou SMS zprávou.

7.4.4. Dnem zaplacení je den připsání částky na účet vydavatele.

7.4.5. Předplatné placené prostřednictvím SIPO - provádění plateb zajistí vydavatel na základě údajů SIPO uvedených předplatitelem v objednávce.
a) Měsíční předplatitelské období: V případě, že objednávka byla učiněna do 20. dne v kalendářním měsíci včetně, je prvním předplatitelským obdobím příslušná zbývající část měsíce, v němž byla objednávka učiněna, plus 2 následující kalendářní měsíce. Je-li objednávka učiněna 21. nebo pozdější den v kalendářním měsíci, je prvním předplatitelským obdobím příslušná zbývající část měsíce, v němž byla objednávka učiněna, plus následující 3 kalendářní měsíce. Další předplatitelská období činí vždy 1 měsíc. Splatnost předplatného je uvedena na avízu k platbě (označeno jako "Plat. měsíc").
b) Čtvrtletní předplatitelské období: V případě objednávky učiněné do 20. dne v 1. měsíci kalendářního čtvrtletí včetně je prvním předplatitelským obdobím zbývající část čtvrtletí, v němž byla objednávka učiněna. Je-li objednávka učiněna 21. nebo pozdější den v 1. měsíci kalendářního čtvrtletí, je prvním předplatitelským obdobím příslušná zbývající část čtvrtletí, v němž byla objednávka učiněna spolu s následujícím čtvrtletím. Každé další předplatitelské období odpovídá jednomu čtvrtletí. Splatnost předplatného je uvedena na avízu k platbě (označeno jako "Plat. měsíc").
c) Půlroční předplatitelské období: V případě objednávky učiněné do 20. dne v pátém měsíci kalendářního pololetí je prvním předplatitelským obdobím zbývající část půlroku, v němž byla objednávka učiněna. Je-li objednávka učiněna 21. nebo pozdější den v 5. měsíci kalendářního půlroku, je prvním předplatitelským obdobím příslušná zbývající část pololetí, v němž byla objednávka učiněna, spolu s následujícím půlrokem. Každé další předplatitelské období odpovídá půlroku. Splatnost předplatného je uvedena na avízu k platbě (označeno jako "Plat. měsíc").
d) Roční předplatitelské období: V případě, že objednávka byla učiněna do 20. dne v měsíci listopadu, je prvním předplatitelským obdobím zbývající část roku, v němž byla objednávka učiněna. Je-li objednávka učiněna 21. nebo pozdější den v měsíci listopadu, je prvním předplatitelským obdobím příslušná zbývající část roku, v němž byla učiněna, spolu s rokem následujícím. Splatnost předplatného je uvedena na avízu k platbě (označeno jako "Plat. měsíc").

7.4.6. Předplatné placené poštovní poukázkou typu A - pro placení předplatného platí přiměřeně bod 7.4.5 s tím, že předplatné za předplatitelská období je splatné na základě předvyplněného formuláře poštovní poukázky typu A, zaslaného předplatiteli, v den splatnosti uvedený na poukázce. Tato poštovní poukázka musí být předplatiteli odeslána nejpozději 7 pracovních dnů před splatností předplatného.

7.4.7. Předplatné placené bankovním příkazem - v případě měsíčních, čtvrtletních, půlročních a ročních předplatitelských období je prvním předplatitelským obdobím vždy zbývající část měsíce, čtvrtletí, půl roku nebo roku a další předplatitelská období jsou vždy 1 měsíc, čtvrtletí, půl roku nebo rok. Předplatné je předplatitel povinen hradit bankovním příkazem u banky vedoucí jeho účet, a to na základě avíza k platbě zaslaného vydavatelem, které je vydavatel povinen odeslat předplatiteli vždy nejpozději 7 pracovních dnů před splatností. Splatnost předplatného je uvedena na avízu k platbě.

7.4.8. Platbu platební kartou lze využít pouze při objednávce učiněné prostřednictvím internetu na www.mojepredplatne.cz. V případě měsíčních, čtvrtletních, půlročních a ročních předplatitelských období je prvním předplatitelským obdobím vždy zbývající část měsíce, čtvrtletí, půl roku nebo roku a další předplatitelská období jsou vždy 1 měsíc, čtvrtletí, půl roku nebo rok.

7.5. Placení předplatného v režimu bodu 7.4 písm. b) osobou, která je podnikatelem:

7.5.1. Předplatné placené formou faktury se platí ve výši sdělené vydavatelem předplatiteli prostřednictvím předpisu předplatného. Prvním předplatitelským obdobím je vždy zbývající část měsíce, čtvrtletí, půl roku nebo roku (podle zvoleného předplatitelského období), případně spolu s dalším měsícem, čtvrtletím, půl rokem nebo rokem. Další předplatitelská období jsou vždy 1 měsíc, čtvrtletí, půl rok nebo rok. Splatnost předplatného je uvedena na písemném sdělení o výši ceny.

7.5.2. Úhrada předplatného:
a) Předplatné je uhrazeno v plné výši na základě předpisu předplatného do posledního dne v měsíci, v kterém započalo doručování. Na základě úhrady předplatného v plné výši vystaví vydavatel předplatiteli daňový doklad; datem příjmu platby je připsání celé částky předplatného na účet vydavatele.
b) Předplatné je uhrazeno v plné výši na základě předpisu předplatného v měsíci (nebo měsících) následujícím po měsíci, v kterém započalo doručování. V tomto případě je vystaven daňový doklad (příp. daňové doklady za každý ukončený měsíc dodávky, který nebyl do jeho ukončení zaplacený) za neuhrazené plnění v měsíci, kdy započalo doručování. Datum uskutečněného zdanitelného plnění je každý poslední den v měsíci. Z přijaté platby bude nezaplacený daňový doklad (daňové doklady) uhrazen. Na zůstatek z platby bude vystaven daňový doklad s datem příjmu platby na budoucí období, ve kterém se dodávka ještě neuskutečnila.
c) V případě částečné úhrady předplatného vydavatel vystaví daňový doklad, přičemž datem příjmu platby je zaplacení částky předplatného, pokud tato nebyla použita na úhradu nezaplacených vystavených daňových dokladů za opakované plnění.
d) Předplatné je považováno za uhrazené nebo částečně uhrazené, pokud předplatitel (plátce předplatného) uvede variabilní symbol, který odpovídá identifikaci položek (číslo předpisu předplatného, číslo upomínky, příp. variabilní symbol uveden na zápočtu).

7.6. Pro případ prodlení může vydavatel uplatnit sankční nároky s tím spojené, zejména smluvní pokutu za prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.7. V případě nezaplacení předplatného ani po opakovaném upomínání vydavatelem bude dlužná částka nadále vymáhána.

7.8. Vznikne-li z jakéhokoli důvodu (např. reklamace, přerušení dodávání Deníku, apod.) povinnost vydavatele vrátit předplatiteli předplatné nebo jeho část (v případě vystaveného daňového dokladu vystaví vydavatel daňový doklad - dobropis), může vydavatel započíst proti tomuto svému závazku jakoukoliv svoji pohledávku.

Čl. 8. - Trvání a ukončení smlouvy o předplatném

8.1. Smlouva o předplatném se uzavírá buď na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou. Není-li doba trvání výslovně sjednána, je smlouva uzavřena na dobu neurčitou. Smlouva o předplatném musí být sjednána na dobu nejméně 1 měsíce.

8.2. Předplatitel je oprávněn smlouvu o předplatném uzavřenou na dobu neurčitou vypovědět;. Smluvní vztah předplatitele a vydavatele skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem v měsíci následujícím po měsíci, kdy byla písemná výpověď (odhláška) doručena vydavateli, který předplatné vypořádá v návaznosti na poslední uskutečněnou platbu za předplatné.

8.3. Předplatitel je oprávněn od smlouvy o předplatném odstoupit formou písemné odhlášky předplatného (a to i ohledně plnění, která mají být uskutečněna v budoucnu), pokud:a) dojde ke zvýšení ceny předplatného; odstoupení musí být doručeno včetně uvedení důvodu vydavateli nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne vystavení platby za předplatné se zvýšenou cenou (neplatí pro smlouvu o předplatném uzavřenou v rámci marketingové akce po dobu trvání závazku).b) nejméně pětkrát za měsíc nebyl předplatiteli den vydání doručen řádně Deník (bezvadné výtisky v odpovídajícím počtu) a tyto vady byly řádně a včas reklamovány;

8.4. Vydavatel je oprávněn od smlouvy o předplatném odstoupit (a to i ohledně plnění, která mají být uskutečněna v budoucnu), pokud budou opakovaně vznikat problémy při platebním styku s předplatitelem z důvodů na straně předplatitele (uvedení nesprávných údajů v objednávce nebo neupozornění na nesrovnalosti v potvrzení objednávky, neoznámení změn nebo jejich pozdní oznámení vydavateli atd.), pokud bude předplatitel v prodlení s úhradou ceny za předplatné po dobu delší než 30 kalendářních dnů nebo pokud nebude předplatitel opakovaně poskytovat součinnost při převzetí deníku (nebude možné deník doručovat).

8.5. Ostatní zákonné důvody pro odstoupení zůstávají nedotčeny.

8.6. Výpověď i odstoupení je nutno provést písemně s podpisem oprávněné osoby (u právnických osob a fyzických osob-podnikatelů s otiskem razítka).

8.9. Odstoupením zaniká smluvní vztah ze smlouvy o předplatném s účinností ke dni ukončení předplatného nebo k pozdějšímu datu v odstoupení uvedenému. I po zániku smluvního vztahu trvá povinnost předplatitele uhradit vydavateli doručené výtisky Deníku.

8.10. V případě úmrtí předplatitele postupuje Vydavatel podle platných právních předpisů.

Čl. 9. - Závěrečná ustanovení

9.1. Úkony a oznámení předplatitele vůči vydavateli a naopak mohou být činěny písemně, ústně i jinak, a doručovány poštou, osobně, faxem, e-mailem, telefonicky i jinak, nevyplývá-li z ostatních ustanovení upravujících smlouvu o předplatném povinnost určité formy úkonu nebo oznámení a jeho doručení (není-li sjednaná forma nebo způsob doručení dodržen, je takový úkon nebo oznámení účinné, jen prokáže-li strana, která ho činila, že se s ním druhá strana mohla seznámit; to neplatí pro změny a zrušení smlouvy o předplatném). Jiná kontaktní spojení než sídlo vydavatele uvedené v části A jsou pro účely smlouvy o předplatném zveřejněna v tiráži deníku.

9.2. Pro doručování písemností platí, že se provádí na adresu vydavatele uvedenou v tiráži deníku. Doručování předplatiteli se provádí na adresu uvedenou v objednávce nebo později písemně oznámenou vydavateli. V případě předplatitelů - právnických osob lze vždy doručovat do sídla uvedeného v obchodním nebo jiném příslušném rejstříku, v němž je předplatitel zapsán.


Část C - Společná a závěrečná ustanovení


1. Tyto všeobecné podmínky jsou účinné pro všechny smlouvy o předplatném upravující službu předplatného v době od 1. 2. 2017.

2. Vydavatel je oprávněn kdykoli rozhodnout o ukončení anebo změně účinnosti těchto všeobecných podmínek, tím však nejsou dotčeny smlouvy o předplatném uzavřené do té doby. V případě, že vydavatel nahradí tyto všeobecné podmínky jinými, mohou se vydavatel a předplatitel/plátce předplatného dohodnout na změně obsahu smlouvy o předplatném tak, že se smlouva o předplatném bude od určeného dne řídit novými všeobecnými podmínkami vydavatele.

3. Zvláštní ujednání mezi vydavatelem a předplatitelem/plátcem předplatného odchylující se od těchto všeobecných podmínek mají přednost.
4. Informace o mimosoudním řešení sporu:
4.1. Každý spotřebitel, který uzavře se společností VLTAVA LABE MEDIA a. s. kupní smlouvu nebo smlouvu o poskytování služeb, má právo na mimosoudní řešení sporu, který v důsledku takové smlouvy vznikne. Spotřebitel je pro tyto účely oprávněn obrátit se s návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu obsahujícím náležitosti uvedené v § 20n zákona č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, www.adr.coi.cz.
4.2. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u společnosti VLTAVA LABE MEDIA a. s. uplatnil nárok, který je předmětem sporu.
4.3. Spotřebitel, který má bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, je oprávněn podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu se společností VLTAVA LABE MEDIA a. s. prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jeho bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2015 - 2018, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Zásady zpracování osobních údajů. Všeobecné smluvní podmínky. Práva subjektů údajů